Investors

List of major shareholders of Pharma Holdings as of 1st of February 2024

Rank Name Holding Percentage
1 CARE HOLDING AS 527 673 46,6%
2 TAJ HOLDING AS 138 422 12,2%
3 CONSEPT EIENDOM AS 74 000 6,5%
4 BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS 64 272 5,7%
5 AGIR AS 62 622 5,5%
6 JAHATT AS 53 137 4,7%
7 ODD BERG AS 25 131 2,2%
8 HARILA EIENDOM AS 13 000 1,1%
9 WAATVIKA AS 12 965 1,1%
10 VORLAND 12 500 1,1%
11 TUT AS 12 500 1,1%
12 SØRENSEN 12 159 1,1%
13 STOKO AS 10 015 0,9%
14 HOPEN INVEST AS 10 010 0,9%
15 SEED CAPITAL AS 10 000 0,9%
16 TAVE INVEST AS 9 107 0,8%
17 LYSNES INVEST AS 8 807 0,8%
18 PICASSO AS 7 861 0,7%
19 PER STRAND EIENDOM AS 6 992 0,6%
20 NORINNOVA INVEST AS 4 950 0,4%
21-291 Others 55 621 4,9%
SUM 1 131 744 100,0%
Pharma Holdings Kapitalutvidelse

Invester i norsk biotech med milliard­potensiale

Investerings­muligheten oppsummert

 • Enormt globalt marked – 1 milliard mennesker rammes av influensa-epidemi årlig
 • Begrensede terapeutiske behandlingsmuligheter på markedet
 • LTX-109 er Pharma Holdings sin lovende antivirale legemiddelkandidat
 • Bred patentbeskyttelse i globale markeder

Det er et enormt globalt behov for effektive og trygge antivirale medisiner. COVID-19 pandemien viste oss hvor raskt et luftbårent virus kan spre seg og hvor hjelpeløse vi blir uten effektiv medisin. Det er dette vi vil bidra med å løse. Kommersielt har dette enormt potensiale!

Bernt Endrerud
Styreleder

Om Pharma Holdings

Pharma Holdings er et bioteknologiselskap som:

 • Har vist at vår legemiddelkandidat LTX-109 har svært god antiviral effekt på flere virus, slik som SARS-CoV-2 (koronavirus), Influenza A og RSV
 • Har gjennomført banebrytende forskning og utvikling som kan revolusjonere behandling av virusinfeksjoner i luftveiene
 • Har ett globalt perspektiv rundt regulatorisk strategi, for å kunne maksimere markedspotensialet
 • Benytter erfarne globale rådgivere i alle kritiske funksjoner som produktutvikling, regulatoriske forhold, design og gjennomføring av kliniske studier
 • Søker aktivt på offentlige midler for å utvikle medisiner mot neste virus epidemi
 • Ikke har egne kostnadsdrivere som laboratorier eller forskningsfasiliteter
 • Har hentet 64,8 MNOK i perioden 2019-2022
 • Selskapet har mottatt over 18 MNOK i utviklingstilskudd fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge siden 2019

Om kommende kapital­utvidelse

Innhentet kapital vil kunne bringe utviklingen av LTX-109 gjennom nødvendige dyrestudier og frem til klargjøring av første menneskestudie.

Vi søker 18-22 millioner i frisk kapital, med minimumstegning 5000,-

Vår legemiddelkandidat, LTX-109, dreper virus som eksempelvis Covid-19 og influensa i løpet av sekunder. Vi i Pharma Holdings er stolte over å ha utviklet et innovativt antiviralt alternativ som kan gi verden et nytt effektivt våpen i kampen mot luftbårne virus.

Christian Lütken
CEO

Pharma Holdings tidslinje

2017

Ble stiftet ved utfisjonering fra Lytix Biopharma AS.

2017 - 2019

Aktivitet knyttet til nødvendig vedlikehold av patenter og lovpålagte oppgaver​.

2020

Igangsatte aktiviteter med mål om å videreføre de kliniske utviklings-programmene som ble påbegynt i tiden før 2016 med LTX-109 som antibakteriell topisk legemiddelkandidat. ​

Planlegging og start av to antibakterielle studier, samt oppkapitalisering for finansiering av disse​.

Gjennomført lab-analyser i England som viste at LTX-109 hadde svært god antiviral effekt på flere virus, inkludert SARS-CoV-2 (koronavirus).

Gjennomført markedsanalyser som viste at markedet for antivirale legemidler mot luftveisvirus er meget attraktivt​.

Vellykkede patentsøknader knyttet til anvendelse av LTX-109 som antiviralt legemiddel​.

2021/2022

Gjennomført kapitalutvidelser, hovedsakelig for å finansiere utviklingen av LTX-109 som et antiviralt legemiddel​.

Avslutning av to kliniske studier på antibakteriell effekt av LTX-109.

2022/2023

Utvikling av nesesprayformulering.

Planlegging, finansiering og gjennomføring av in vivo (dyr) antivirale studier.

Planlegging av det kliniske utviklingsprogram for LTX-109 som antiviral legemiddel.

Arbeid med finansiering av det antivirale utviklingsprogrammet.

2023/2024

Denne kapitalutvidelsen skal finansiere selskapet gjennom Q2 2024, hvor utvikling og testing av LTX-109 som antiviral legemiddelkandidat er prioritert.

Milepælene i perioden frem til Q2 2024 er som følger:

 • Produksjon av LTX-109 virkestoff
 • Produksjon av LTX-109 nesespray til bruk i pre-kliniske studier
 • Registrering av patenter​
 • In vivo studier, som vil utgjøre en preklinisk datapakke med tilstrekkelige resultater for å understøtte søknad om gjennomføring av kliniske studier med nesesprayen
 • Regulatoriske avklaringer med legemiddelmyndigheter
 • Produksjon av nesespray til bruk i kliniske studier
 • Arbeid med finansiering av første klinisk studie med nesespray
2024 - 2028

Utviklingsperioden:

 • Arbeid med emisjon og annen finansiering for gjennomføring av første nesespray kliniske studie​
 • Ansettelse av Head of Clinical Operations
 • Gjennomføring av første kliniske studie​
 • Arbeid med emisjon og annen finansiering for gjennomføring av andre nesespray kliniske studie​
 • Gjennomføring av andre kliniske studie​
 • Arbeid med validering av produksjonsmetoder og volumoppskalering av LTX-109
 • Inngå utlisensieringsavtale med en partner slik at den videre kliniske utviklingen (Fase IIb/III), samt produksjon, salg og markedsføring av det antivirale legemiddelet, blir bekostet og gjennomført av partneren
2028 - 2032

Inntjeningsperioden:

 • Det antivirale nesespray legemidlet forventes å oppnå markedsføringstillatelse
 • Produktet forventes å bli godkjent for behandling av luftveisvirusinfeksjoner og primært anvendt til behandling av infeksjoner forårsaket av Influenza A og SARS-CoV-2
 • Selskapets flaggskipindikasjon forventes å bli influensainfeksjoner hos immunkomprimerte pasienter. Markedet forventes etter hvert å utvides til å inkludere andre høyrisikopasientgrupper (eldre, KOLS, hjertesvikt og overvekt BMI>35), samt å inkludere andre virus som for eksempel RSV​
 • Produktet forventes å være i salg i det Europeiske markedet fra og med H2 28, i USA fra og med 2029 og resten av verden fra og med 2030
 • Salgsvolum forventes å øke ifra 675 000 enheter i 2028 til 11 700 000 enheter i 2032
 • Inntektsprognose: inntektene forventes å stige fra rundt 30 millioner kroner i 2028 til 550 millioner i 2032
2032 - 2041
 • Selskapets patentrettigheter på virus vil strekke seg frem til 2041
 • Forventes betydelige inntekter fra lisensvirksomhet i perioden

Ved lokal (topisk) behandling av infeksjoner har LTX-109 vært studert i 8 kliniske studier, på 381 (261 har fått aktivt legemiddel og 120 placebo) pasienter og friske frivillige i konsentrasjoner opp til 5%, og er bevist trygt og godt tolerert.

Beskrivelse av utfordringen

Globalt er det et enormt behov for medisiner som kan bekjempe influensavirus, da dagens godkjente legemidler har begrenset effekt på sykdoms- og symptombekjempelse, sykehusinnleggelser, videre smitte og død. De markedsførte legemidlene mot influensa virker på den måten at de forhindrer i stor grad oppformering av virus i menneskekroppen, men dreper ikke virusene. Det har også begynt å komme rapporter fra sykehus om resistensutvikling mot noen av behandlingsalternativene, noe som medfører at det finnes enda færre våpen i kampen mot epidemier og pandemier forårsaket av luftbårne virus (som f.eks. influensa).

Det er spesielt risikopasienter som er utsatt for alvorlige medisinske komplikasjoner av slike virus. WHO definerer disse gruppene som spesielt høy risiko:

 • Alder over 65 år​
 • Diabetes​
 • KOLS​
 • Overvekt​
 • Hjerte-kar sykdom​
 • Kreft​
 • Immunkomprimerte pasienter

COVID-19 pandemien viste oss også at det tar tid å utvikle effektive vaksiner, og at logistikk rundt vaksinering er vanskelig. Den viste oss også at virusene endrer seg (muterer), noe som igjen kan redusere effekten av vaksinene kraftig. Dette gjelder også den årlige influensavaksinen, som generelt har en virkningsgrad på 40-60%.

Løsningen

Luftbårne virus entrer kroppen og «formerer» seg hovedsakelig i nesen. Deretter på dag 5-7 etter symptomdebut, migrerer virusene ned i lungene.

Pharma Holdings sammen med en verdensledende produsent utviklet en nesespray mot dette. Legemiddelkandidaten LTX-109 har evnen til å ødelegge (lysere/drepe) virus, bakterier og sopp i løpet av noen sekunder. Dette er dokumentert gjennom laboratorieforsøk, der LTX-109 ødelegger forskjellige luftbårne virus innen 60 sekunder, i konsentrasjoner vi planlegger å bruke på mennesker. Dette skjer så raskt og effektivt at det ikke er sett noen tegn på muligheter for resistensutvikling. Det planlegges å gi legemiddelet sammen med annen adekvat behandling for å bekjempe virus med flere virkningsmekanismer. Med dette legemiddelet tilgjengelig vil det være et globalt effektivt våpen til bekjempelse av neste epidemi og pandemi.

Nesesprayen har god holdbarhet i romtemperatur, og er enkel å dosere for pasienten selv. Den vil bli søkt registrert og godkjent som legemiddel, og skal kunne hentes ut på apotek etter resept fra lege.

Om teamet

Christian Lütken, CEO

Oslo

Flere års erfaring innen pediatri, allmennmedisin, akuttmedisin og arbeidsmedisin. Ledererfaring fra privat helseforetak, samt erfaring fra finansiering av helseforetak globalt og jobbet tett med det norske helseoppstartsmiljøet.

Torsteinn Erlingsson, CFO

Tromsø

25+ års erfaring fra bedrifts­finansiering og forretnings­utvikling. Har jobbet med bioteknologi­transaksjoner innen bedrifts­finansiering. Sikret egenkapital­finansiering for relanseringen av utviklingen av Pharma Holdings AS ledende legemiddel­kandidat.

Edvard Christian Fuglset Dahl, CBDO

Tromsø

25+ års erfaring fra helsevesenet (farmasi, medisinsk utstyr og diagnostikk, salg, markedsføring og forretnings­utvikling). Har etablert farmasøytisk selskap i Norge, skalert et digitalt diagnostisk selskap internasjonalt og etablert distributør­nettverk og distributør­kontrakter. Erfaring fra fusjoner, oppkjøp, og helseoppstart.

Niklas Hammarstedt, CQO

Stockholm

10+ års erfaring fra farmasøytisk og bio­teknologisk industri. Erfaring fra blant annet kvalitets­kontroll, produksjons­ledelse, prosjekt­ledelse, implementering og optimalisering av støtte­systemer, og kvalitets­sikring. Har også erfaring fra bygging av kvalitets­styrings­system, med fokus på etterlevelse og bærekraft.

Johnny Ryvoll, VP Projects

Tromsø

25+ års erfaring fra bedrifts­finansiering, prosjektledelse og forretnings­utvikling. Har jobbet med flere bioteknologi­transaksjoner. Har bygget nettverk av høykvalitets "Contract research organizations" og "Contract manufacturing capacity".

Francois-Xavier Frapaise, CMO

Paris

40+ års erfaring fra farmasøytisk industri i forskjellige roller som VP R&D and Medical Affairs, CMO, CSO og CEO. Har omfattende erfaring med internasjonal legemiddelutvikling (fase I til IV) og interaksjon med FDA/EMA. Et hovedfokus for hans erfaring er innen feltet smittsomme sykdommer, som Covid-19, RSV, hepatitt og C. difficile-infeksjoner.

Les mer om LTX-109

Omfattende prekliniske utviklingsprogram +

LTX-109 har vært gjennom omfattende prekliniske utviklingsprogram der molekylet har vist seg å ha attraktive egenskaper:

 • Stabilt
 • Viser bredspektret effekt
 • Hurtigvirkende
 • Robust mot resistensutvikling
Gjennomførte studier +

Studier har påvist LTX-109s mikrobedrepende egenskaper på en rekke patogene gram-negative og gram-positive bakterier, inkludert antibiotika-resistente bakterier, samt på en rekke patogene sopparter. I gjentatte resistensstudier med langvarig eksponering har en ikke klart å fremprovosere bakteriell resistensutvikling mot LTX-109.​

Høsten 2020 tok selskapet initiativ til å teste effekten av LTX-109 på tre kappekledde virus, inkludert SARS-CoV-2. Lab-studien, som ble gjennomført i England, viste meget gode resultater. Behandling med LTX-109, i kliniske relevante konsentrasjoner, inaktiverte minimum 99,5% av viruset for alle tre typene. Resultatene var oppløftende og inspirerende for selskapet og bekreftet enda en gang de overtrufne egenskapene til LTX-109. Dette viser at LTX-109 ikke bare er effektiv mot diverse bakterier og sopp, men også virus.

Nesespray formulering +

Selskapets antagelse har hele tiden vært at gel-formuleringen ikke er den ideelle formuleringen som antiviralt medikament mot luftveisinfeksjoner, og at nesespray sannsynligvis er bedre egnet for å oppnå tilfredsstillende distribusjon i nesen, samtidig som sprayen vil være enklere i bruk for pasientene. ​​

Utvikling av nesesprayformulering har pågått gjennom 2022 og 2023. Formuleringsarbeid og stabilitetsstudier er gjennomført, og produksjon av nesespray (1%, 3% og 5%) for bruk i dyrestudier pågår for tiden i Tyskland.

Kontakt­informasjon

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på:

Christian Lütken, CEO

Torsteinn Erlingsson, CFO

Vil du bidra i kampen mot pandemier? Vi henter snart kapital. Registrer din interesse for investering nå!

*Navn
*E-post
 Mobilnummer
Indikativt investeringsbeløp Hva betyr dette?

Indikativt investeringsbeløp betyr beløpet du forventer å investere. Indikasjonen er ikke bindende. Du vil bli kontaktet per e-post når muligheten for forhåndstegning åpner med lenke og informasjon om hvordan du gjennomfører investeringen, samt et tilhørende komplett investeringstilbud som setter deg i stand til å bedre vurdere investeringsmuligheten.

*Samtykke